Search News Posts

Validating credentials, please wait...
Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược
Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược

Lego-ERP giúp quản lý đầy đủ các quy trình trong cho các nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Mô hình phần mềm quản lý sản xuất dược

Chức Năng Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược

Quản Lý Sản Xuất

Cho phép cấu hình linh hoạt các công đoạn/ quy trình sản xuất tùy theo từng loại thuốc, từng dây truyền

Quản lý lệnh sản xuất

Thiết lập định mức nguyên vật liệu theo từng thuốc, từng lô thuốc, tính toán bù hoạt chat.

Quản lý máy móc thiết bị, nguồn lực sản xuât

Quản lý kế hoạch sản xuất

Báo Cáo sản xuất

Quản Lý Chất Lượng

Quy trình kiểm tra chất lượng được thiết lập tương ứng với quy trình sản xuất, theo từng loại thuốc, từng dây truyền

Quá trình kiểm tra chất lượng được tự động hóa theo quy trình đã thiết lập sẵn

Thiết lập phiếu QA/QC theo từng công đoạn kiểm tra chất lượng

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng theo từng khâu, cản báo khi có chỉ tiêu không đạt chất lượng

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng

Quản Lý Kho

Cho phép thiết lập và quản lý nhiều loại kho như nguyên liệu, bao bì, thành phẩm… Với quy trình kiểm tra chất lượng, nhập kho, xuất kho, kiểm kê kho, tái kiểm theo từng loại kho.

Liên kết với module quản lý sản xuất để quản lý kế hoạch nguyên vật liệu cho từng kế hoạch sản xuất, cảnh báo khi phát hiện thiếu nguyên vật liệu, dược liệu cho sản xuất.

Quản lý vị trí của từng lô trong kho, ưu tiên xuất kho theo ngày hết hạn

Báo Cáo Sản Xuất

Cung cấp báo cáo tổng thể cho toàn bộ quá trình sản xuất

Báo cáo kế hoạch sản xuất

Báo cáo tiến độ sản xuất

Báo cáo kế hoạch nguyên vất liệu, dược liệu

Báo cáo nguồn lực sản xuất, dự báo khả năng sản xuất

Báo cáo quản lý chất lượng

Báo cáo kế hoạch mua hàng, chi phí mua hàng, công nợ

Báo cáo kế hoạch bán hàng, doanh số bán hàng, công nợ

Theo dõi tiến độ sản xuất theo từng đơn đặt hàng, từng kế hoạch sản xuất