Search News Posts

  • Contact 038-9999-139

  • Support 038-9999-145

Home

Quản Lý Tài Sản

Quản Lý Tài Sản

Tổng quan về Phần mềm quản lý tài sản cố định

Phần mềm quản lý tài sản cố định là một phân hệ quan trọng trong hệ thống giải pháp Lego-ERP được cung cấp bở công ty cổ phần công nghệ cao Sao Bắc Đẩu. Hỗ trợ các bộ phận hành chính, cơ điện, kỹ thuật và sản xuất quản lý hệ thống nhà xưởng, văn phòng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (gọi chung là thiết bị, tài sản)…của doanh nghiệp. Quản lý từ thông tin hồ sơ tài sản, thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thiết bị; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị… giúp giảm thiểu tình trạng hỏng hóc, nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành tài sản, thiết bị của doanh nghiệp.

Phân hệ quản lý tài sản cung cấp các chức năng:

  • Quản lý danh mục tài sản
  • Quản lý thông tin tài sản
  • Quản lý khấu hao tài sản
  • Quản lý điều chuyển tài sản
  • Quản lý thanh lý tài sản
  • Quản lý lịch sử sử dụng tài sản

Phân hệ quản lý tài sản có thể được triển khai đồng thời cùng phân hệ quản lý nhân sự, phân hệ quản lý kho, và chức năng quản lý mua hàng để tạo thành một giải pháp quản lý tổng thể cho các cơ quan, doanh nghiệp.